Списък на активните политики

Име Вид Потребителски споразумения
Политика за защита на личните данни Декларация за поверителност Всички потребители
Правила и условия на академията Други политики Автентикирани потребители
Правила и условия за ползване на сайта Политика на сайта Всички потребители

Обобщение

Политиката за защита на личните данни обяснява принципите, законовите разпоредби, съхраняването и използването им в съгласие с Общия Регламент за Защита на Данните (ОРЗД)

Пълен текст на политика

Политика за Защита на Личните Данни

Последна актуализация: 9 Септември 2018


1. Принципи за защита на данните

Организацията Bridge of Intersection (наричана за по-кратко Организацията) се ангажира да обработва данните в съответствие с нейните отговорности съгласно ОРЗД.

Член 5 от Общия регламент за защита на данните (наречен за по-кратко ОРЗД) изисква личните данни да бъдат:

а. обработвани законно, справедливо и по прозрачен начин във връзка с физическите лица;

б. събрани за конкретни, изрични и законни цели и не се обработват по начин, който е несъвместим с тези цели; по-нататъшната обработка за архивиране за цели от обществен интерес, научни или исторически научноизследователски цели или статистически цели не се считат за несъвместими с първоначалните цели;

в. адекватни, уместни и ограничени до това, което е необходимо във връзка с целите, за които се обработват;

г. точни и, когато е необходимо, актуализирани; трябва да се предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира, че личните данни, които са неточни, като се имат предвид целите, за които се обработват, се изтриват или коригират незабавно;

д. съхранявани във форма, която позволява идентифициране на субектите на данни не по-дълго време от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; личните данни могат да бъдат съхранявани за по-дълги периоди, доколкото ще бъдат обработвани единствено с цел архивиране за обществени интереси, научни или исторически, научноизследователски цели или за статистически цели, при условие че са изпълнени съответните технически и организационни мерки, изисквани от ОРЗД, защитава правата и свободите на лицата; 

е. обработвани по начин, който гарантира подходяща сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреда, като се използват подходящи технически или организационни мерки.

2. Общи разпоредби

а. Тези правила се отнасят за всички лични данни, обработвани от организацията.

б. Организацията поема отговорността за постоянното спазване на тази политика.

в. Тази политика се преразглежда поне веднъж годишно.

3. Обработка на личните данни 

а. За да гарантира, че нейната обработка на данните е законосъобразна и прозрачна, организацията поддържа регистър на всички лични данни, които обработва.

б. Регистърът на системите се преразглежда поне веднъж годишно.

в. Лицата имат право на достъп до своите лични данни и всякакви такива искания, отправени към организацията, се разглеждат своевременно.

4. Законови цели

а. Всички данни, обработвани от организацията, трябва да се извършват на едно от следните законосъобразни основания: съгласие, договор, правно задължение, жизненоважни интереси, обществена задача или законни интереси (вж. Ръководството на ICO за повече информация).

б. Организацията отбелязва подходящата законова база в Регистъра на системите.

в. Като законна основа за обработката на лични данни се използва съгласието на потребителите. Наличието на отказ се съхранява като доказателство, заедно с личните данни.

г. Когато се изпраща информацията на физически лица въз основа на тяхното съгласие, възможността за лицата да оттеглят своето съгласие трябва да бъде ясно достъпна и да са налице системи, за да се гарантира, че такава промяна се отразява точно в организационните системи.

5. Ограничаване на данните

а. Организацията гарантира, че личните данни са адекватни, уместни и ограничени до това, което е необходимо във връзка с целите, за които се обработват.

6. Прецизност

а. Организацията предприема необходими стъпки, за да гарантира, че личните данни са точни.

б. Когато е необходимо за законната основа, върху която се обработват данните, се въвеждат стъпки, за да се гарантира, че личните данни се актуализират.

7. Архивиране / премахване

а. За да се гарантира, че личните данни се съхраняват не дълго от необходимия период, организацията трябва да въведе политика за архивиране за всяка област, в която се обработват лични данни, и всяка година да преглежда този процес.

б. Политиката за архивиране трябва да бъде съобразена с това какви данни е необходимо да се съхраняват, за какъв период от време и с каква цел.

8. Сигурност

а. Организацията трябва да гарантира сигурно съхраняване на личните данни, като използва софтуер, отговарящ на съвременните изисквания.

б. Достъпът до лични данни се ограничава до персонала, който работи с информацията и има задължително разработена подходяща система за сигурност, за да се избегне неразрешено споделяне на информация.

в. Заличаването на лични данни трябва да се извърши по такъв начин, така че да не могат да бъдат възстановени.

г.  В случай на авария, трябва да съществуват подходящи решения за резервно копиране на данните.

9. Нарушение

В случай на нарушение на сигурността, водещо до случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, организацията незабавно преценява риска за правата и свободите на хората и, ако е уместно, докладва за това нарушение ICO (повече информация на уебсайта на ICO).


Обобщение

Правилата и условията на академията засягат авторските права на материалите, достъпът до онлайн платформата, начинът по който протича обучението, таксата за записване и причините поради които някой може да прекъсне, да бъде изключен или да се откаже.

Пълен текст на политика

Правила и Условия на Академията

Последна актуализация: 15 декември 2020


1. Защита на авторските права и достъп

а. Всички материали са защитени с авторски права и не могат да бъдат разпространявани.

б. Всеки запис и неразрешено разпространение ще бъдат преследвани от закона.

в. Потребителско име и парола са лични и не могат да се споделят.

2. Обучение

Този уеб сайт съдържа общодостъпни и защитени секции. Достъпът до защитените секции изисква потребителско име и парола, които се създават по време на процеса на кандидатстване. Академията предлага планове за плащане на вноски за обучението, с цел удобство на своите студенти. При записване, студентът се съгласява да изплати таксата за обучението си за текущата учебна година еднократно или на вноски, съобразно сроковете на Академията. Студенти, прекъснали своето обучение, носят отговорност да погасят таксата си за обучение. Студенти, които не са заплатили учебната такса, не получат достъп до видео сесиите. Таксата дава право на достъп за една учебна година. Студентите, които желаят да се запишат допълнителни курсове, могат да поискат одобрение от нашия регистратор. При условие, че получат такова, ще трябва да заплатят допълнителни такси за тези курсове. За да бъде счетена за успешно завършена учебната година, студентите трябва да изпълнят ВСИЧКИ свои задължения през годината.

3. Правила за възстановяване на учебната такса

Академията дава 5-дневен срок на студенти, които желаят да се откажат от своето обучение. В рамките на този срок, сумата за учебна такса ще им бъде възстановена. Академията разработва тази политика в качеството си на притежател на софтуер, съдържание и интелектуална собственост. Студентите разполагат с период от 5 дни, за да определят дали програмите на Академията отговарят на техните потребности. Възстановяването на средства ще се извършва след попълване на писмено заявление до Академията по образец. Единственото допустимо писмено заявление, което ще бъде счетено за валидно, е формуляра, качен на сайта на Академията. (Моля, изтеглете и попълнете формуляра, подпишете и изпратете в нашия офис). Не се приема устен отказ или каквито или друга форма на отказ, освен официалния формуляр на сайта. Учебната такса се възстановява, с изключение на таксата за регистрация. След изтичане на 5 дневния срок, Академията не дължи никакви суми. Всеки студент може да вземе решение да прекрати своето обучение по всяко време на учебната година. За да бъде счетена за успешно завършена учебната година, студентите трябва да изпълнят ВСИЧКИ свои задължения през годината.

4. Прекъсване, изключване и оттегляне

Прекъсването е временно прекратяване на достъпа до защитените секции на този уевсайт. Студентите остават записани през периода на прекъсването и финансовата им отговорност към Академията остава в сила. Ако студент бъде изключен по някаква причина, финансовата му отговорност към Академията не отпада. Студентите са задължени незабавно да платят остатъка. Прекъсването или изключването може да възникне по различни причини, включително проблемно поведение, споделяне на личното потребителско име и парола или злоупотреба с онлайн платформата.


Обобщение

Правилата и условията за използване важат за всички потребители на уебсайта. 

Пълен текст на политика

Правила и условия за ползване на уебсайта

Последна актуализация: 25 януари 2021

Правилата и условията за използване на онлайн платформата на Международната Академия по Приложно Християнство (наричана за по-кратко Академията) представляват условията за използване на настоящия уебсайт, който е създаден и принадлежи на Организацията Bridge of Intersection (наричана за по-кратко Организацията), с адрес P.O.Box 4275, West Hills, CA 91308-4275, USA. Преди да използва уебсайта, потребителят трябва внимателно да се запознае с настоящите правила и условия. В случай, че потребителят има възражения към правилата и условията за използване на уебсайта, то той не трябва да го използва.

1. Прекратяване

Този уебсайт е създаден, за да предостави достъп на студентите до разнообразна и собствена колекция от дигитални технологии. Ако не сте регистриран студент, преподавател или администратор, не сте упълномощени да използвате този уеб сайт, единствено в случай, че преглеждате свободното му съдържание. Имаме право да прекратим вашите права на ползване и достъп до този уебсайт по всяко време, ако не спазвате тези Общи Условия.

2. Системен интегритет

Нямате право да използвате каквото и да е устройство, софтуер или програмен код, включително, но без да се ограничава до вируси, троянски коне, червеи или др., предназначени да повредят или да пречат на правилното функциониране на този сайт, нито да се намесвате или ползвате неправомерно която и да е система, данни или лична информация. Не можете да предприемате каквито и да било действия, които налагат неразумно или непропорционално голямо натоварване на нашата инфраструктура, включително, но без да се ограничават до атаки срещу отказ от услуга, "спам" или всяка друга подобна нежелана техника за претоварване.

3. Възможни дефекти

Възможно е учебните програми, електронните книги, електронните текстове, видео материалите и свързаните графики, достъпни на този уеб сайт, и всякакви носители, върху които могат да бъдат, да съдържат дефекти като непълни, неточни или повредени данни, грешки при транскрипция, авторски права или други нарушения на интелектуалната собственост, дефектен или повреден диск или друг носител, компютърни вируси или компютърни кодове, които повреждат или не могат да бъдат прочетени от вашето устройство. Вие използвате този уеб сайт на своя отговорност. Ние не носим отговорност за каквато и да било информация, публикувана на този уеб сайт, включително, но не само, информация, публикувана за вас. Запазваме си правото да предприемем действия включително, но не само, прекратяване на вашите права за ползване, свързано с информация, която се публикува на този уебсайт, която считаме като неподходяща с оглед на нейното съдържание.

4. Съдържание на трети страни

Този сайт може да съдържа препратки (линкове) към други сайтове, за да улесни и информира потребителите, като съветваме потребителите да прочетат общите условия по време на посещението си в тях. Всяка друга препратка на текущия сайт (връзка, хипервръзка, банер и др.) не води до отговорност за съдържанието от името на Организацията, качеството на предлаганите от него услуги и продукти, както и за правилата за защита на личните данни на съответния уебсайт.

5. Качване на материали

Всички коментари, предложения, идеи, графики или друга информация, която ни изпращате чрез този уебсайт, стават наше притежание и могат да бъдат използвани от нас навсякъде, по всяко време и по каквато и да е причина. Всички материали или информация, които ни бъдат предоставени ще бъдат третирани като неповерителни и непатентни, и няма да сме задължени да използваме или оценяваме информацията, която получаваме от вас. Освен това няма да бъдем задължени да отговаряме по никакъв начин или да Ви разкриваме някаква информация. Не се задължаваме да плащаме на Вас или на други лица за предоставянето на идеи или други материали, свързани с използването на този уебсайт. Можете да разчитате единствено на вашите права съгласно законите за патентите, търговските марки и авторските права. Получаването или разглеждането на вашата информация от нас по никакъв начин не накърнява правото ни да оспорваме валидността на Вашия патент, търговска марка или авторско право. Разбира се, не трябва да предоставяте на този уебсайт никакъви материали, които са незаконни, зловредни, насилствени, оскърбителни, тормозещи, унизителни, клеветнически, подвеждащи, измамни, или които могат да породят гражданска или наказателна отговорност, да нарушават правата на интелектуална собственост на трета страна или по друг начин да нарушават който и да е закон или регламент. Въпреки че можем да наблюдаваме и преглеждаме кореспонденции, не поемаме никаква отговорност, която може да възникне от съдържанието им, включително - но не само - искове за клевета, неприличие, порнография или измама.

6. Освобождаване от отговорност

Вие се съгласявате да не ни навреждате посредством искове, действия, разходи, отговорности, загуби и щети от всякакъв вид (включително адвокатски хонорари) възникнали в резултат от използването на този уебсайт, като не нарушавате умишлено нито една разпоредба на тези Условия за ползване. Освобождаването от отговорност трябва да отговаря на следните ни условия: (а) писменото Ви уведомяване за всяко такова искане, действие, разходи, отговорност, загуба или заплаха от която и да е от тях; (б) сътрудничим с Вас в защитата или уреждането му; и (в) позволяваме Ви да контролирате такава защита или уреждане. Ние ще имаме правото да участваме в такава защита на свои разноски. Запазваме си правото да уведомяваме съответните институции, в случай на констатирани някакви неправомерни действия.

7. Ограничаване на отговорността

В случай, че имате спор с един или повече потребители на този уебсайт, вие ни освобождавате (и нашите представители и служители) от искове, искания и вреди (действителни, последващи и наказателни) от всякакъв вид и характер, известни и неизвестни , подозирани и неподозирани, оповестени и неразкрити, произтичащи от или по какъвто и да е начин свързани с този уебсайт или такива спорове. Вие се отказвате от разпоредбите, на който и да е закон или регламент, които ограничават или забраняват общо освобождаване. Нито Академията, нейните клонове, нито никоя страна, участваща в създаването, производството или доставката на този уебсайт, ще носят отговорност за каквито и да било щети или вреди, които са съпътстващи или произтичащи от достъпа ви до и използването на този уебсайт или невъзможността ви за достъп и използване на този уебсайт или от изтеглянето на материали, съдържащи се в този сайт, нито тази страна ще бъде отговорна за каквито и да било директни, случайни, последващи, косвени или наказателни щети или други загуби, разходи от всякакъв вид, които могат да възникнат, пряко или косвено от използването или невъзможността да използвате този уеб сайт, включително, но не само, всичко, причинено от: a) непълна или неточна информация; б) компютърни вируси; в) софтуерни грешки; г) човешко действие или бездействие; д) всяка неизправност в компютърната система, телефонната линия, хардуера, софтуера или програмата; или е) всякакви други грешки, неуспехи или закъснения в компютърното предаване или мрежовата връзка. Ограниченията на отговорността, предвидени в настоящите Общи условия са за защита на Организацията, нашите филиали и на всички наши служители, директори, адвокати и представители.

8. Приложимост

Всяка разпоредба на настоящото споразумение, която е невалидна или неприложима, в която и да е юрисдикция, е неефективна до степента на тази недействителност или неприложимост, без да обезсили или да направи неприложими останалите разпоредби на настоящото споразумение, и всяка такава недействителност или неприложимост във всяка юрисдикция не обезсилва или прави неприложима, в която и да е друга юрисдикция. Ако дадена разпоредба се счита за невалидна или неприложима, тази разпоредба се тълкува от съответния съдебен орган, като се ограничава или намалява до необходимата минимална степен, за да стане юридически изпълнима. Всяко нарушение от ваша страна или от страна на други лица ни дава право да действаме по отношение на следващи или подобни нарушения. Тези Условия за ползване и всички писмени документи и уеб страници, включени чрез препратки към настоящите Общи условия, определят пълното тълкуване и съгласие между нас по отношение на предмета на този документ.

9. Aктуализиране

За правилното функциониране на този уебсайт се налага редовна поддръжка и актуализиране, което може да доведе до временна невъзможност за използване на уебсайта, докато това продължава. Изрично заявяваме, че Организацията не носи отговорност за неуспешен достъп на потребителите до този уебсайт поради горепосочените причини и/или спирането му от Организацията по други причини, както и че Организацията не е задължена да уведоми потребителите на сайта за това.

Настоящите Общи условия за използването на уебсайта се уреждат от калифорнийското законодателство, както и всички свързани с това спорове се отнасят до изключителната компетентност на съдилищата в Калифорния, САЩ.

По отношение на защитата на личните данни и евентуалното им използване в рамките на настоящия уебсайт се прилага съответната Политика за защита на личните данни, публикувана на този сайт.

Настоящия сайт използва Бисквитки, с цел да улесни неговото използване. Обикновено повечето браузъри имат вградени настройки за приемане на Бисквитки, и вие може по всяко време да настроите своя браузър да приема всички Бисквитки, някои от тях или да не приема Бисквитки. С отказ да приемете Бисквитки, ще деактивирате използването на някои от функциите на сайта. Освен това може да настроите предпочитанията си в браузъра така, че да бъдете информирани всеки път, когато в устройството ви се запази нова Бисквитка.

Използването на този уебсайт изисква и води до приемане на настоящите Общи условия, включително и Политиката за защита на личните данни и Политиката за използване на „бисквитки”. Организацията може да промени настоящите Общи условия по всяко време, включително и горепосочените правила, като всяка промяна се прилага от датата на публикуване на текущия уебсайт. Препоръчваме на потребителите редовно да се запознават с Общите условия за ползване на сайта, за да се информират за евентуални промени. В случай, че потребителите продължат да използват сайта, се предполага,че са приели променените нови Общи условия.