НАШИТЕ УБЕЖДЕНИЯ

ПИСАНИЕ

Вярваме, че Библията е доказателство за любовта на Бог към нас! Твърдо вярваме, че писанието е боговдъхновено, непогрешимо и авторитетно Слово на Бог.

БОГ

Вярваме, че има Един вечен Бог – три личности в едно: Бог Отец, Бог Син и Бог Святият Дух. Бог Отец е вечно справедлив, свят, любящ и истинен.

ИСУС ХРИСТОС

Вярваме, че Господ Исус Христос, единородния Божи Син, заченат от Святия Дух, роден от девицата Мария, е живял без грях чрез силата на Святия Дух , вършил е чудеса и знамения, за да донесе Божието царство на земята. Той бе разпнат на кръст за греховете на цялото човечество, погребан, възкресен от Святия Дух и възнесен на Небето, седящ от дясната страна на Отец. Приемането на жертвата на Исус Христос на кръста е единственият път към вечно спасение. Той е напълно човек и напълно Бог!

СВЯТИЯТ ДУХ

Вярваме, че ролята на Святия Дух е да изобличи света за грях, за правда и за съд; да даде нов живот чрез вяра, покаяние и приемане на Исус Христос за Спасител и Господ. Той непрестанно живее във всеки вярващ, за да го води към святост и чистота. Той раздава дарби на всеки вярващ за изграждане на тялото Христово. Той е обещания от Христос утешител на всеки вярващ по света. Ние живеем победоносен, свръхестествен живот чрез силата на Святия Дух, Който свидетелства в нас!

ЧОВЕЧЕСТВОТО

Вярваме, че човек е създаден по образ и подобие на Бог, за да Го хвали и да Му се покланя. Поради падението, грехът дойде върху цялото човечество, което може да се избави единствено по благодат. Отделени от спасителната благодат, която е чрез Христос, човек ще бъде изправен пред святия гняв и съд на Бог. Падналото човечество замени поклонението на единствения истинен Бог с поклонение на други неща. Библията нарича това идолопоклонство, което е сърцевината на всеки грях.

СПАСЕНИЕТО

Вярваме, че спасението е дар от Бог, което е единствено по благодат, а не чрез дела, получено чрез вяра в Господ Исус Христос. Въпреки,че човек бе създаден по образ и подобие на Бог, грехът поквари това взаимоотношение. Единствено чрез покаяние и вяра в Христос тези взаимоотношения могат да бъдат възстановени. Христовият живот, смърт и възкресение са основата за възстановяване. Словото нарича онези, които се обръщат към Христос за спасение, възстановени, оправдани, изкупени и доведени в Божието семейство.

ЦЪРКВАТА

Вярваме, че църквата, това са всички вярващи от всяко племе, език и националност навсякъде по света. Местната църква, която представлява група, която е тялото. Вярваме, че църквата са всички вярващи от всяко племе, език и националност навсякъде по света. Местната църква, която представлява група от вярващи е локалното тяло Христово. Функцията на църквата е да изгражда и екипира ученици за разширяване на Божието царство, като съсипва делата на врага. На Църквата, като тяло Христово е поверено тайнството на общението и кръщението.

ЗАВРЪЩАНЕТО НА ХРИСТОС

Вярваме във физическото завръщане на Господ Исус Христос на земята, Който ще дойде, за да съди всички хора и да установи царството Си завинаги. Всеки мъртъв ще бъде възкресен, за да се изправи пред Бог и да отговаря за живота си. Онези, които са положили своята вяра в Христос, ще получат вечен живот с Бог. Онези, които са отхвърлили Христос и чиито грехове не са били простени, ще бъдат обречени на вечно наказание в ада. Вярваме, че Господ Исус Христос се завръща скоро.

Ела скоро, Господи Исусе!