Общи условия

Правилата и условията за използване на онлайн платформата на Международната Академия по Приложно Християнство (наричана за по-кратко Академията) представляват условията за използване на настоящия уебсайт, който е създаден и принадлежи на Мост на Пресичане (наричана за по-кратко Организацията) Преди да използва уебсайта, потребителят трябва внимателно да се запознае с настоящите правила и условия. В случай, че потребителят има възражения към правилата и условията за използване на уебсайта, то той не трябва да го използва.

Прекратяване

Този уебсайт е създаден, за да предостави достъп на учениците до разнообразна и собствена колекция от дигитални технологии. Ако не сте регистриран ученик, учител или администратор, не сте упълномощени да използвате този уеб сайт, единствено в случай, че преглеждате свободното му съдържание. Имаме право да прекратим вашите права на ползване и достъп до този уебсайт по всяко време, ако не спазвате тези Общи Условия.

Системен интегритет

Нямате право да използвате каквото и да е устройство, софтуер или програмен код, включително, но без да се ограничава до вируси, троянски коне, червеи или др., предназначени да повредят или да пречат на правилното функциониране на този сайт, нито да се намесвате или ползвате неправомерно която и да е система, данни или лична информация. Не можете да предприемате каквито и да било действия, които налагат неразумно или непропорционално голямо натоварване на нашата инфраструктура, включително, но без да се ограничават до атаки срещу отказ от услуга, “спам” или всяка друга подобна нежелана техника за претоварване.

Възможни дефекти

Възможно е учебните програми, електронните книги, електронните текстове, видео материалите и свързаните графики, достъпни на този уеб сайт, и всякакви носители, върху които могат да бъдат, да съдържат дефекти като непълни, неточни или повредени данни, грешки при транскрипция, авторски права или други нарушения на интелектуалната собственост, дефектен или повреден диск или друг носител, компютърни вируси или компютърни кодове, които повреждат или не могат да бъдат прочетени от вашето устройство. Вие използвате този уеб сайт на своя отговорност. Ние не носим отговорност за каквато и да било информация, публикувана на този уеб сайт, включително, но не само, информация, публикувана за вас. Запазваме си правото да предприемем действия включително, но не само, прекратяване на вашите права за ползване, свързано с информация, която се публикува на този уебсайт, която считаме като неподходяща с оглед на нейното съдържание.

Съдържание на трети страни

Този сайт може да съдържа препратки (линкове) към други сайтове, за да улесни и информира потребителите, като съветваме потребителите да прочетат общите условия по време на посещението си в тях. Всяка друга препратка на текущия сайт (връзка, хипервръзка, банер и др.) не води до отговорност за съдържанието от името на Компанията, качеството на предлаганите от него услуги и продукти, както и за правилата за защита на личните данни на съответния уебсайт.

Качване на материали

Всички коментари, предложения, идеи, графики или друга информация, която ни изпращате чрез този уебсайт, стават наше притежание и могат да бъдат използвани от нас навсякъде, по всяко време и по каквато и да е причина. Всички материали или информация, които ни бъдат предоставени ще бъдат третирани като неповерителни и непатентни, и няма да сме задължени да използваме или оценяваме информацията, която получаваме от вас. Освен това няма да бъдем задължени да отговаряме по никакъв начин или да Ви разкриваме някаква информация. Не се задължаваме да плащаме на Вас или на други лица за предоставянето на идеи или други материали, свързани с използването на този уебсайт. Можете да разчитате единствено на вашите права съгласно законите за патентите, търговските марки и авторските права. Получаването или разглеждането на вашата информация от нас по никакъв начин не накърнява правото ни да оспорваме валидността на Вашия патент, търговска марка или авторско право. Разбира се, не трябва да предоставяте на този уебсайт никакъв материал, който е незаконен, зловреден, насилствен, оскърбителен, тормозещ, унизителен, клеветнически, подвеждащи; измамни, или които могат да породят гражданска или наказателна отговорност, да нарушават правата на интелектуална собственост на трета страна или по друг начин да нарушават който и да е закон или регламент. Въпреки че можем да наблюдаваме и преглеждаме кореспонденции, не поемаме никаква отговорност, която може да възникне от съдържанието им, включително – но не само – искове за клевета, неприличие, порнография или измама.

Освобождаване от отговорност

Вие се съгласявате да не ни навреждате посредством искове, действия, разходи, отговорности, загуби и щети от всякакъв вид (включително адвокатски хонорари) възникнали в резултат от използването на този уебсайт, като не нарушавате умишлено нито една разпоредба на тези Условия за ползване. Освобождаването от отговорност трябва да отговаря на следните ни условия: (а) писменото Ви уведомяване за всяко такова искане, действие, разходи, отговорност, загуба или заплаха от която и да е от тях; (б) сътрудничим с Вас в защитата или уреждането му; и (в) позволяваме Ви да контролирате такава защита или уреждане. Ние ще имаме правото да участваме в такава защита на свои разноски. Запазваме си правото да уведомяваме съответните институции, в случай на констатирани някакви неправомерни действия.

Ограничаване на отговорността

В случай, че имате спор с един или повече потребители на този уебсайт, вие ни освобождавате (и нашите представители и служители) от искове, искания и вреди (действителни, последващи и наказателни) от всякакъв вид и характер, известни и неизвестни , подозирани и неподозирани, оповестени и неразкрити, произтичащи от или по какъвто и да е начин свързани с този уебсайт или такива спорове. Вие се отказвате от разпоредбите, на който и да е закон или регламент, които ограничават или забраняват общо освобождаване. Нито Академията, нейните клонове, нито никоя страна, участваща в създаването, производството или доставката на този уебсайт, ще носят отговорност за каквито и да било щети или вреди, които са съпътстващи или произтичащи от достъпа ви до и използването на този уебсайт или невъзможността ви за достъп и използване на този уебсайт или от изтеглянето на материали, съдържащи се в този сайт, нито тази страна ще бъде отговорна за каквито и да било директни, случайни, последващи, косвени или наказателни щети или други загуби, разходи от всякакъв вид, които могат да възникнат, пряко или косвено от използването или невъзможността да използвате този уеб сайт, включително, но не само, всичко, причинено от: a) непълна или неточна информация; б) компютърни вируси; в) софтуерни грешки; г) човешко действие или бездействие; д) всяка неизправност в компютърната система, телефонната линия, хардуера, софтуера или програмата; или е) всякакви други грешки, неуспехи или закъснения в компютърното предаване или мрежовата връзка. Ограниченията на отговорността, предвидени в настоящите Общи условия са за защита на Организацията, нашите филиали и на всички наши служители, директори, адвокати и представители.

Приложимост

Всяка разпоредба на настоящото споразумение, която е невалидна или неприложима, в която и да е юрисдикция, е неефективна до степента на тази недействителност или неприложимост, без да обезсили или да направи неприложими останалите разпоредби на настоящото споразумение, и всяка такава недействителност или неприложимост във всяка юрисдикция не обезсилва или прави неприложима, в която и да е друга юрисдикция. Ако дадена разпоредба се счита за невалидна или неприложима, тази разпоредба се тълкува от съответния съдебен орган, като се ограничава или намалява до необходимата минимална степен, за да стане юридически изпълнима. Всяко нарушение от ваша страна или от страна на други лица ни дава право да действаме по отношение на следващи или подобни нарушения. Тези Условия за ползване и всички писмени документи и уеб страници, включени чрез препратки към настоящите Общи условия, определят пълното тълкуване и съгласие между нас по отношение на предмета на този документ.

Aктуализиране

За правилното функциониране на този уебсайт се налага редовна поддръжка и актуализиране, което може да доведе до временна невъзможност за използване на уебсайта, докато това продължава. Изрично заявяваме, че Компанията не носи отговорност за неуспешен достъп на потребителите до този уебсайт поради горепосочените причини и/или спирането му от Компанията по други причини, както и че Компанията не е задължена да уведоми потребителите на сайта за това.